Regulamin

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.bebestragan.pl, Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią regulaminu.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bebestragan.pl.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.bebestragan.pl. prowadzony jest przez firmę BEBESTRAGAN Łukasz Kaźmierski, ul. Naramowicka 47A/27, 61-622 Poznań, NIP 6972150859 REGON 365926766.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.bebestragan.pl.
 4. Regulamin znajduje się na stronach Sklepu www.bebestragan.pl. i jest dostępny dla każdego w każdym czasie.
 5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 6. Firma BEBESTRAGAN Łukasz Kaźmierski zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, Sklep nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
 9. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym, płatnością za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym.

Składanie zamówień – zawarcie umowy

 1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym można składać poprzez stronę www.bebestragan.pl. lub drogą mailową pisząc na adres: poczta@bebestragan.pl.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. Wpłata pieniędzy na rachunek bankowy bez wcześniejszego zamówienia towarów nie jest jednoznaczna ze złożeniem zamówienia. Zamówienia, które nie zostaną przyjęte drogą mailową nie będą realizowane.
 5. W przypadku chęci zakupu produktu i wysyłki poza terytorium Polski prosimy o kontakt drogą mailową celem ustalenia terminu realizacji, czasu dostawy, kosztów wysyłki uzależnionych od wagi, wielkości paczki oraz docelowego miejsca dostarczenia.

Realizacja zamówień – dostawa

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki, sposobu dostawy i dokonania płatności za zamówienie.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w zamówieniu. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00.
 3. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem.
 4. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).
 5. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
 6. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do Sklepu (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).
 7. Sklep realizuje zamówienia w terminie od 1 do 2 dni roboczych.
 8. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 9. Dane do przelewu:
  BEBESTRAGAN Łukasz Kaźmierski
  ul. Naramowicka 47A/27
  61-622 Poznań
  numer konta: ING BANK ŚLĄSKI 16 1050 1520 1000 0091 4101 9415
  w tytule przelewu należy podać numer zamówienia
  .
 10. Towary zamówione w Sklepie wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w zamówieniu.
 11. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy sprawdzić jej zawartość w obecności przewoźnika. W przypadku uszkodzenia towaru należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.
 12. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (paragon) lub na życzenie Klienta rachunek.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: BEBESTRAGAN Łukasz Kaźmierski, ul. Naramowicka 47A/27, 61-622 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@bebestragan.pl).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:
  BEBESTRAGAN Łukasz Kaźmierski
  ul. Naramowicka 47A/27
  61-622 Poznań
  .
 4. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru drogą mailową: poczta@bebestragan.pl
 5. Sklep dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient odstępujący od umowy sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.
 8. W przypadku, kiedy Klient zwróci całe zamówienie Sklep odda Klientowi cenę towaru i kwotę za przesyłkę poniesioną przez Klienta podczas zakupu, czyli ze Sklepu do Klienta W przypadku, gdy Klient zwróci tylko część zamówienia Sklep odda tylko kwotę równą wartości towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość́ nie przysługuje Klientowi w wypadkach świadczeń́, które z uwagi na ich charakter nie mogą̨ zostać́ zwrócone. Dotyczy to również̇ produktów wykonanych na indywidualne zamówienie.

Reklamacje

 1. BEBESTRAGAN Łukasz Kaźmierski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową na podstawie przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży.
 2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż przed upływem 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową na adres e-mail poczta@bebestragan.pl, w tytule email wpisując REKLAMACJA.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź za pomocą poczty tradycyjnej w terminie 14 dni od przyjęcia reklamacji.
 5. Towar podlegający reklamacji należy przesłać na adres:
  BEBESTRAGAN Łukasz Kaźmierski
  ul. Naramowicka 47A/27
  61-622 Poznań

  wraz z dowodem zakupu (paragonem lub rachunkiem).
 6. W przypadku niezgodności produktu z umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji – towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu jego braku) Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu albo obniży jego cenę, albo stosownie do decyzji Klienta zaoferuje mu inny towar dostępny w Sklepie.
 8. Koszty wysyłki reklamacyjnej w obie strony pokrywa Sklep.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta składającego zamówienie w Sklepie jest firma BEBESTRAGAN Łukasz Kaźmierski, ul. Naramowicka 47A/27, 61-622 Poznań.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia w Sklepie są wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia i wystawienie na życzenie Klienta rachunku (realizacji umowy sprzedaży).
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania, zmiany (aktualizacji) lub usunięcia.
 5. Szczegółowe informacje o polityce prywatności i zgodności z RODO/GDPR dostępne są na osobnej stronie poświęconej Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a Sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.